7 Ιόνια νησιά

 

Μετάλλιο της Νομοθετικής Συνέλευσης των Ιονίων Νήσων

Xρονολόγηση : 1845

Προέλευση :

Περιγραφή :

Πρόσθια όψη : Κύκλοι με σύμβολα των 7 Ιονίων νήσων, στη μέση το Βρετανικό λιοντάρι επάνω

σε στέμμα

Οπίσθια όψη : Επιγραφή σε 9 γραμμές που απονέμει το μετάλλιο στον Jacob Wadousious, μέσα

σε στεφάνι, το έμβλημα της λεγεώνας του Αγ. Μιχαήλ και τον Αγιο Γεώργιο από πάνω

Διαστάσεις : 57 mm

Τρόπος απόκτησης : Αγορά από Baldwin & Sons ltd, 5/1987

Χαράκτης : Ν.Λ.

  

Πηγή: Wikipedia