Ναύαρχος Μιαούλη

 

Xρονολόγηση : 1839

Προέλευση :

Περιγραφή : πρόσθια όψη : Ναύαρχος Μιαούλης, επιγραφή : «εγεννήθη την 20ην Μαΐου 1769,

απέθανε την 11ην Ιουνίου 1835»

Οπίσθια όψη : Γυναίκα όρθια γράφουσα επί στήλης, επιγραφή : «Ναυτική Αρετή»

Διαστάσεις :

Τρόπος απόκτησης :

Χαράκτης : Κοnrad Lange

  

Πηγή: Wikipedia